Twoja przeglądarka nie obłusguje javascript. Włącz obsługę lub zainstaluj inną.

2020

Zakres

1. Niniejszy Regulamin wraz ze stosownymi przepisami prawa obowiązuje wszystkie osoby, które wchodzą lub przebywają na udostępnionym obiekcie/terenie wykorzystywanym w związku z trwającą imprezą. Obiekt/teren imprezy obejmuje całość przestrzeni, w tym wszelkie wejścia i wyjścia, jak również wszelkie inne oficjalne strefy i infrastrukturę, dostępne za okazaniem biletu wstępu lub innego dokumentu wstępu ustalonego przez Organizatora.

Postanowienia ogólne

2. Wstęp na obiekt/teren imprezy możliwy jest wyłącznie za okazaniem biletu lub innego dokumentu wstępu ustalonego przez Organizatora. Prosimy o zabranie ze sobą na Konwencję potwierdzenia wykonania przelewu oraz dowodu osobistego.

3. Każda osoba (niezależnie od wieku) jest zobowiązana do okazania, na żądanie, ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość (takiego jak dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, legitymacja studencka, legitymacja szkolna). Okazanie zarówno biletu jak i dokumentu potwierdzającego tożsamość następuje przy wejściu na obiekt/teren oraz na terenie obiektu/terenu na prośbę członka służb informacyjnych i porządkowych i/lub upoważnionej osoby powołanej przez Organizatora lub zarządcy obiektu. Odmowa współpracy w tym zakresie spowoduje odmowę wstępu lub usunięcie z obiektu/terenu imprezy.

4. Osoby nietrzeźwe lub znajdujące się pod wpływem środków odurzających mogą zostać nie wpuszczone na obiekt/teren imprezy lub usunięte z niego, jeżeli stwarzają zagrożenie dla bezpieczeństwa imprezy. O zaistnieniu stanu zagrożenia bezpieczeństwa decydują członkowie służb porządkowych i/lub osoby upoważnione przez Organizatora lub zarządcę obiektu.

5. Na teren obiektu nie wolno wnosić następujących przedmiotów:
- wszelkiego rodzaju broni lub materiałów wybuchowych, w tym wszelkich przedmiotów, które mogłyby zostać wykorzystane jako broń. Obejmuje to sztuczne ognie, race, mieszanki dymne, świece dymne lub inne materiały pirotechniczne;
- wszelkiego rodzaju napoje alkoholowe, narkotyki, środki pobudzające lub substancje psychotropowe;
- przedmioty i materiały o charakterze rasistowskim, ksenofobicznym, wulgarnym, prowokacyjnym, religijnym lub propagandy politycznej;
- gaz w aerozolu, substancje żrące, łatwopalne, barwniki lub pojemniki zawierające substancje szkodliwe dla zdrowia lub wysoce łatwopalne;
Powyższa lista nie jest wyczerpująca. W razie wątpliwości co do przedmiotu wnoszonego na obiekt/teren imprezy odpowiedni członek służb informacyjnych lub porządkowych albo upoważniona osoba powołana przez Organizatora jest odpowiedzialna za określenie przedmiotów niedozwolonych i dozwolonych.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu i godziny imprezy w przypadku wystąpienia tzw. siły wyższej, a w szczególności, gdy wynika z przyczyn atmosferycznych lub innych zdarzeń niezależnych od organizatora. Organizator zastrzega sobie również prawo do zmian w planie imprezy

7. Każda osoba obecna na imprezie ma świadomość, że przebywa tam na własne ryzyko oraz, że może ponosić odpowiedzialność za szkody lub straty wynikające z jej działań.

Zasady dostępu do udziału w konwencji

8. Zakup biletu na dany dzień (dni) upoważnia do udziału we wszystkich zajęciach w ramach EU4YA by tiguar, które znajdują się w planie konwencji w tym dniu (dniach). Nie obowiązują zapisy na jakiekolwiek zajęcia. Osobno biletowane są Warsztaty, na które obowiązują oddzielne bilety.

9. W konwencji EU4YA by tiguar każdy może wziąć udział. Nie wymagamy potwierdzania kwalifikacji instruktorskich.

10. Rejestracja on-line czynna do 26 kwietnia do godziny 23:59:59. Po tym terminie zakup biletów tylko w dniu imprezy na terenie Międzynarodowych Targów Łódzkich.

11. Każda osoba podczas rejestracji musi podać swój indywidualny adres e-mail, na który zostanie wysłany link potwierdzający.

12. Opłata dotyczy 1 lub 3 dni konwencji, w zależności od wybranej opcji. Cena biletu na konwencję uzależniona jest od daty jego zakupu (progi cenowe).

13. Faktury sprzedaży za udział w konwencji będą wystawienie tylko i wyłącznie na podstawie danych podanych w momencie składania zamówienia - zgodnie z art. 106b ust. 5 znowelizowanej ustawy o VAT.

14. Po zarejestrowaniu się opłatę należy uiścić niezwłocznie, korzystając w wybranej formy płatności online, w tym płatności kartą. Akceptantem płatności kartą jest ekspertfitness.com, ul. Brukowa 6/8, 91-341 Łódź.

15. Rejestracja grupowa dotyczy zgłoszeń czteroosobowych.

16. Osoby niepełnoletnie powinny okazać zgodę rodziców przy odbieraniu wejściówki w dniu imprezy.

17. Osoba, która zakupiła bilet ma możliwość zmiany danych biletu po akceptacji Organizatora, w terminie do 14 dni przed rozpoczęciem imprezy. Po tym terminie zmiana danych nie będzie możliwa. Nie ma możliwości zwrotu biletu.

18. Dalsza odsprzedaż biletów z zyskiem, bądź ich nabywanie z zamiarem dalszej odsprzedaży z zyskiem, stanowi wykroczenie z art. 133 § 1 Kodeksu wykroczeń.

19. Konwencję EU4YA by tiguar można filmować, jednak każdy z prezenterów ma prawo zastrzec brak możliwości rejestrowania jego lekcji.

Zgoda na wykorzystanie wizerunku

20. Organizator może dokumentować przebieg Konwencji poprzez: fotografowanie oraz filmowanie, a następnie wykorzystywać tak utrwalone materiały dla celów emisji w środkach masowego przekazu (telewizja, radio, Internet, prasa) lub dla celów promocji/ reklamy Organizatora i innych osób wskazanych przez Organizatora. Uczestnictwo w Konwencji jest równoznaczne z wyrażeniem przez Uczestnika zgody na utrwalanie, wykorzystanie i/lub rozpowszechnianie przez Organizatora, podmioty z nim powiązane wizerunku/głosu/wypowiedzi każdego z Uczestników we wszystkich materiałach promocyjnych i marketingowych bez ograniczeń czasowych i terytorialnych.

21. Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, iż fotografie, filmy lub nagrania wykonane podczas Konwencji mogą zostać umieszczone na stronie internetowej Konwencji (w tym w mediach społecznościowych: Facebook, Instagram) lub innej zarządzanej przez Organizatora oraz wykorzystane w materiałach promocyjnych, także rozpowszechniane w tym celu za pomocą wizji bądź fonii. Uczestnik zrzeka się niniejszym wszelkich roszczeń (istniejących i przyszłych), w tym również o wynagrodzenie względem Organizatora z tytułu wykorzystywania jego wizerunku/głosu/wypowiedzi na potrzeby określone w niniejszym Regulaminie.

22. Oświadczenia zawarte w pkt. 18 i 19 traktowane są jako zezwolenie w rozumieniu przepisów ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz.U. z 1994 r., Nr 24, poz. 83).

Reklamacje

23. Uczestnik może składać reklamacje dotyczące wydarzenia/płatności w formie pisemnej do Organizatora na adres biuro@euforya.pl

24. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać: imię i nazwisko Uczestnika, adres zamieszkania, przedmiot reklamacji, uzasadnienie merytoryczne i formalne reklamacji, oczekiwania Uczestnika, co do sposobu rozpatrzenia reklamacji.

25. Zgłoszona reklamacja zostanie rozpatrzona nie później niż w ciągu 14 dni roboczych liczonych od momentu otrzymania przez Organizatora zgłoszenia, chyba, że zajdzie potrzeba dokonania dalszych czynności wyjaśniających.

Postanowienia końcowe

26. Uczestnicy konwencji zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz do przestrzegania ewentualnego regulaminu obiektu/terenu, na którym organizowana jest konwencja.

27. Zdublowane konta będą usuwane.

loader