Twoja przeglądarka nie obłusguje javascript. Włącz obsługę lub zainstaluj inną.

2021

REGULAMIN KONFERENCJI ONLINE
§ 1 Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa warunki uczestnictwa w konferencjach organizowanych przez ekspertfitness.com Piotr Ośródka z siedzibą w Łodzi, ul. Brukowa 6/8.
2. Jeżeli w treści Regulaminu wprost nie zastrzeżono odmiennie, wymienione niżej pojęcia pisane wielką literą mają następujące znaczenie:

Cennik oznacza obowiązujący cennik uczestnictwa w Konferencji, dostępny na stronie internetowej https://euforya.pl/

Formularz zgłoszeniowy oznacza formularz dostępny pod adresem https://euforya.pl/ za pomocą którego następuje Rejestracja;

Konferencja oznacza organizowaną online przez Organizatora konferencję, której dotyczy Rejestracja; więcej informacji o Konferencji w tym informacja o terminach, w których ma się ona odbywać, dostępne jest na stronie internetowej pod linkiem https://euforya.pl/;

Organizator oznacza ekspertfitness.com Piotr Ośródka z siedzibą w Łodzi, ul. Brukowa 6/8

Regulamin oznacza niniejszy regulamin;

Rejestracja oznacza proces zgłaszania Uczestnika do udziału w Konferencji;

Uczestnik oznacza posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych osobę fizyczną zarejestrowaną do udziału w Konferencji;

Kupujący oznacza posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która dokonała  Rejestracji;

Quasi - przedsiębiorca oznacza osobę fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

3. Rejestracja uczestnictwa w Konferencji jest równoznaczna z akceptacją warunków Regulaminu, w tym obowiązku uiszczenia opłaty stosownie do stawek określonych w Cenniku.

4. Powyższe pojęcia pisane w liczbie mnogiej odnoszą się do wyrażeń w liczbie pojedynczej,chyba że co innego wynika bezpośrednio z treści Regulaminu.
5. Odesłania do punktów i liter zawarte w niniejszym Regulaminie odnoszą się do punktów i liter w tym samym paragrafie co odesłanie, chyba że odesłanie wskazuje inny paragraf.

§ 2 Rejestracja i Zawarcie umowy

1. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i przesłanie Formularza zgłoszeniowego albo za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@euforya.pl.

2. Jeżeli Rejestracji dokonuje osoba inna niż Uczestnik, Kupujący ponosi odpowiedzialność za prawdziwość przekazywanych informacji. Kupujący powinien również posiadać udzielone mu przez Uczestnika upoważnienie do przekazania Organizatorowi danych osobowych Uczestnika do ich przetwarzania.
3. Do zawarcia umowy na warunkach określonych w Formularzu zgłoszeniowym, Cenniku i Regulaminie dochodzi z chwilą otrzymania przez Organizatora od Kupującego Formularza zgłoszeniowego albo złożenia zamówienia pocztą elektroniczną.
4. Faktura VAT jest co do zasady wystawiana i przesyłana Kupującemu dopiero po uiszczeniu opłaty za udział w Konferencji, chyba że Kupujący poprosi o możliwość opłaty od razu na podstawie FV.

§ 3 Uiszczenie opłaty za udział w Konferencji

1. Cennik wskazuje wysokość opłaty za udział w Konferencji.
2. Opłatę za udział uiszcza się na jeden ze sposobów wskazanych w formularzu rejestracji
3. Poprzez przesłanie Formularza zgłoszeniowego do Organizatora Kupujący wyraża zgodę na wysyłkę i otrzymanie faktury VAT oraz faktury proforma drogą elektroniczną, na adres mailowy wskazany w Formularzu zgłoszeniowym- faktura VAT po uiszczeniu opłaty za udział w Konferencji jest wysyłana na adres poczty elektronicznej Kupującego wskazany w Formularzu zgłoszeniowym.
4. Jeżeli po dokonaniu płatności okaże się, że udział Uczestnika w Konferencji jest niemożliwy z uwagi na wyczerpanie limitu miejsc, Organizator wypowiada Kupującemu umowę i niezwłocznie, na zaspokojenie wszelkich roszczeń Kupującego, zwraca Kupującemu uiszczoną opłatę za udział Uczestnika w Konferencji. Ograniczenie odpowiedzialności Organizatora nie dotyczy konsumentów albo Quasi-przedsiębiorców.
5. Warunkiem umożliwienia Uczestnikowi uczestnictwa w Konferencji jest uiszczenie wszystkich opłat za udział w Konferencji wszystkich Uczestników zgłoszonych przez Kupującego do udziału w Konferencji.
6. Jeżeli opłata za udział w Konferencji nie została uiszczona, a Kupujący nie odstąpił od umowy, Kupujący pozostaje zobowiązany do zapłaty opłaty w pełnej wysokości niezależnie od faktycznego udziału Uczestnika w Konferencji.
7. Zgłoszenie reklamacji, o której mowa w § 9 Regulaminu nie uprawnia Kupującego do wstrzymania się z płatnością opłaty za udział w Konferencji.
8. Udział w Konferencji może wiązać się z koniecznością poniesienia przez Uczestników dodatkowych opłat naliczanych przez podmioty zapewniające Uczestnikom dostęp do sieci Internet.

§ 4 Wymagania Techniczne, sposób prowadzenia Konferencji

1. Konferencja jest usługą świadczoną drogą elektroniczną poprzez transmisję sygnału audio i wideo.
2. W celu odbioru transmisji Konferencji Uczestnik powinien dysponować:
a) komputer:
• Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy);
• 2GB pamięci RAM (zalecane 4GB lub więcej);
• System operacyjny taki jak Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, Chrome OS.
• Ponieważ w trakcie wydarzenia będziemy korzystać z platformy do webinarów opartej na przeglądarce, wymagane jest korzystanie z najaktualniejszych oficjalnych wersji Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge (Chromium), Yandex lub Opera. Użytkownicy mobilni mogą skorzystać z dedykowanej aplikacji.

b) dostęp do sieci Internet (zalecamy stabilne stałe łącze)

Rodzaj połączenia Uczestnik (prędkość pobierania)
Dźwięk 512 kbps
Dźwięk + obraz SD 512 kbps + 1 Mbps
Dźwięk + obraz HD 512 kbps + 2 Mbps

3. Jeżeli Organizator w trakcie transmisji Konferencji udostępnia funkcję czatu, Uczestnik może kontaktować się z pozostałymi Uczestnikami poprzez ten czat za pomocą wiadomości tekstowych.
4. W celu odbioru transmisji sygnału audio i wideo z Konferencji Uczestnik klika w link, który zostanie udostępniony przez Organizatora za pośrednictwem poczty elektronicznej.

§ 5 Obowiązki Uczestnika lub Kupującego

1. Uczestnik i Kupujący zobowiązani są do zapoznania z Regulaminem i jego przestrzegania.
2. Kupujący zobowiązuje się, że zgłoszeni przez niego Uczestnicy zapoznają się z Regulaminem i będą go przestrzegać.
3. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zgłoszonych przez siebie Uczestników, w szczególności za przestrzeganie przez nich postanowień Regulaminu. Odpowiedzialność Kupującego oraz zgłoszonych przez niego Uczestników wobec Organizatora za szkody wyrządzone Organizatorowi jest solidarna. Dotyczy to również szkód wyrządzonych osobom trzecim, jeżeli do pokrycia tych szkód zobowiązany jest Organizator.
4. Kupujący jest zobowiązany do poinformowania zgłaszanych przez siebie Uczestników o treści § 11 Regulaminu. Kupujący zobowiązuje się zwolnić Organizatora z odpowiedzialności za ewentualne niezrealizowanie przez Organizatora obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 14 RODO.
5. Uczestnikom i Kupującym zabrania się wykorzystywania świadczonej przez Organizatora usługi w celu dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

§ 6 Odpowiedzialność za wykonanie umowy

1. W zakresie dopuszczalnym przez prawo, odpowiedzialność (w szczególności kontraktowa i deliktowa) Organizatora za szkody, w szczególności za szkody wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy albo z tytułu odstąpienia od umowy, wyrządzone Uczestnikom lub Kupującym jest wyłączona. Jeżeli powyższe wyłączenie odpowiedzialności jest niedopuszczalne, odpowiedzialność Organizatora jest ograniczona do:
a) wysokości uiszczonej opłaty za udział danego Uczestnika w Konferencji- w przypadku szkód wyrządzonych danemu Uczestnikowi;
b) wysokości sumy uiszczonych przez Kupującego opłat za udział Uczestników w Konferencji w przypadku szkód wyrządzonych Kupującemu. Niezależnie od powyższego Kupujący zobowiązuje się zwolnić Organizatora z odpowiedzialności za szkody wyrządzone Uczestnikom.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte wykonanie lub niewykonanie umowy w takim zakresie, w jakim zostało to spowodowane działaniem siły wyższej. Przez siłę wyższą rozumie się zdarzenia zewnętrzne, niezależne od stron umowy i niemożliwe do przewidzenia, takie jak w szczególności: wojna, pożar, epidemia, powódź, blokady komunikacyjne o charakterze ponadregionalnym, kataklizmy społeczne albo katastrofy budowli lub budynków, przerwy w dostawie mediów. Za wystąpienie siły wyższej uznaje się również bezpośrednie ryzyko wystąpienia zjawisk lub zdarzeń, o których mowa w zdaniu poprzedzającym choćby finalnie zjawiska lub zdarzenia te nie ziściły się.
3. Jeżeli świadczenie, do którego zrealizowania jest zobowiązany Organizator stanie się niemożliwe w rozumieniu art. 475 kc lub 495 kc, przepisów art. 475 kc i 495 kc nie stosuje się w zakresie w jakim dotyczą one skutków wystąpienia niemożliwości świadczenia. W takim wypadku Organizator może w terminie 14 dni od zaistnienia tejże niemożliwości według swojego uznania albo od umowy odstąpić albo jednostronnie wyznaczyć nowy termin zrealizowania świadczenia Organizatora, przy czym za wyznaczenie terminu uznaje się wskazanie co najmniej nazwy miesiąca kalendarzowego (konkretny termin może zostać wskazany później) Jeżeli Organizator w tymże terminie nie podejmie żadnej z wymienionych decyzji, to przepisy art. 475 kc lub 495 kc stosuje się w całości. Jeżeli w nowo wyznaczonym przez Organizatora terminie świadczenie Organizatora ponownie z tej samej przyczyny co pierwotnie okaże się niemożliwe w rozumieniu art. 475 kc lub 495 kc przepisy te stosuje się w całości.
4. Postanowienia niniejszego paragrafu nie dotyczą konsumentów albo Quasi-przedsiębiorców.

§ 7 Zmiany w programie Konferencji

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu Konferencji tj. m.in. osób prelegentów, tematów i godzin prelekcji jak również terminu i miejsca przeprowadzenia Konferencji, jeżeli pomimo zachowania należytej staranności przez Organizatora pierwotny program Konferencji okaże się niemożliwy lub istotnie utrudniony do zrealizowania np. na skutek choroby prelegenta lub innych zdarzeń będących poza jego kontrolą.
2. Organizator poinformuje Kupującego i Uczestnika o zmianach, o których mowa w pkt. 1 za pomocą komunikatów, które będą dostępne na stronie internetowej Konferencji dostępnej pod linkiem https://euforya.pl/ .
3. Organizator zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy (odwołania Konferencji) w terminie do dnia zakończenia Konferencji. Organizator nie ma prawa odstąpienia od umowy w części określonej w § 6 Regulaminu.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy (anulowania uczestnictwa) w zakresie dotyczącym poszczególnych uczestników w terminie do dnia zakończenia Konferencji, jeżeli w trakcie Rejestracji wystąpi błąd systemu komputerowego (np. awaria formularza, która spowoduje błędne naliczenie ceny, itp.). Organizator nie ma prawa odstąpienia od umowy w części określonej w § 6 Regulaminu.
5. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Organizator składa za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Kupującego wskazany w Formularzu zgłoszeniowym lub adres poczty elektronicznej Kupującego z którego złożono zamówienie, o którym mowa w §2 pkt. 2 Regulaminu.
6. W przypadku odstąpienia od umowy przez Organizatora, Organizator dokona zwrotu uiszczonej opłaty za udział w Konferencji na rachunek bankowy, z którego opłata ta została dokonana na rzecz Organizatora, w terminie 30 Dni Roboczych od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu. Konsumentom i Quasi-przedsiębiorcom zwrot zostanie dokonany w terminie określonym właściwymi przepisami.

§ 8 Rezygnacja z uczestnictwa

1. W zakresie dopuszczalnym przez prawo, możliwość jednostronnego odstąpienia, wypowiedzenia czy innego zakończenia umowy przez Kupującego niebędącego konsumentem albo Quasi-przedsiębiorcą, jest wyłączona. Organizator podchodzi jednak do każdej sytuacji indywidualnie i w przypadku zdarzeń losowych prosi o bezpośredni kontakt pod adresem: biuro@euforya.pl
2. Kupujący będący konsumentem albo Quasi-przedsiębiorcą może odstąpić od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów w terminie 14 dni od zawarcia umowy. Celem odstąpienia od umowy konsument albo Quasi-przedsiębiorca może skorzystać ze wzoru formularza, którego wzór jest dostępny pod adresem biuro@euforya.pl, jednak nie jest to obowiązkowe.

§ 9 Reklamacje

1. Kupujący może złożyć reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email:
biuro@euforya.pl, a także pocztą na adres siedziby Organizatora.
2. Reklamacje mogą byś składane nie później niż 14 dnia po zakończeniu Konferencji. W przypadku złożenia reklamacji pocztą o zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego. Termin ten nie dotyczy konsumentów i Quasi-przedsiębiorców.
3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:
a) wskazanie Konferencji, której reklamacja dotyczy;
b) oznaczenie Kupującego – imię i nazwisko/nazwę, adres do korespondencji, adres e-mail, telefon kontaktowy,
c) przedmiot reklamacji,
d) wskazanie okoliczności faktycznych uzasadniających reklamację.
4. Organizator rozpatruje reklamacje w ciągu 30 dni od momentu jej otrzymania.

§ 10 Klauzula informacyjna dla Kupujących

1. Administratorem danych osobowych Kupujących jest ekspertfitness.com Piotr Ośródka z siedzibą w Łodzi, ul. Brukowa 6/8(dalej w treści niniejszego paragrafu zwana „Administratorem”).
2. Dane osobowe Kupujących przetwarzane są w następujących celach Administratora:
a) realizacji zawartej umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie może podnosić Administrator i jakie mogą być podnoszone wobec niego;
b) realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze wynikających np. z prawa podatkowego na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) RODO przez okres wynikających z przepisów regulujących dany obowiązek,
c) marketingowych oraz ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, do momentu wniesienia przez Kupującego sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, o ile nie zaistnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec interesów lub praw i wolności Kupującego, lub o ile pomimo sprzeciwu nie zaistnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
3. Odbiorcami danych osobowych Kupujących mogą być m.in.:
a) dostawcy płatności elektronicznych, o ile Kupujący zdecyduje się na płatność za ich pośrednictwem,
b) podmioty zapewniające Administratorowi infrastrukturę informatyczną i sieciową,
c) podmioty zapewniające Administratorowi obsługę księgową,
d) inni podwykonawcy Administratora.
4. Kupujący mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W celu realizacji tych praw lub zasięgnięcia dalszych informacji na ich temat należy kontaktować się z Administratorem.
5. Kupujący mają prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uznają, że przy przetwarzaniu ich danych osobowych doszło do naruszenia przepisów prawa.
6. Podanie przez danych osobowych jest dobrowolne jest jednak ono niezbędne do realizacji
umowy.
7. Dane osobowe Kupujących nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

§ 11 Klauzula informacyjna dla Uczestników

1. Administratorem danych osobowych Uczestników jestekspertfitness.com Piotr Ośródka z siedzibą w Łodzi, ul. Brukowa 6/8 (dalej w treści niniejszego paragrafu zwana „Administratorem”).
2. Dane osobowe Uczestników o ile nie pochodzą bezpośrednio od Uczestników, są udostępniane Administratorowi przez Kupującego lub podmioty utrwalające na zlecenie Administratora przebieg Konferencji. W takich wypadkach przetwarzane są następujące kategorie danych: imię, nazwisko, numer telefonu, adres email jak również wizerunek, o ile został on utrwalony w trakcie Konferencji.
3. Dane osobowe Uczestników są przetwarzane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora tj.: realizacji zawartej przez Administratora z Kupującym umowy obejmującej udział Uczestnika w konferencji organizowanej przez Administratora oraz b) celów marketingowych oraz ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO) przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie z tej umowy może podnosić Administrator i jakie mogą być podnoszone wobec niego lub do momentu wniesienia przez Uczestnika sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, o ile nie zaistnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec interesów lub praw i wolności Uczestnika lub o ile pomimo sprzeciwu nie zaistnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
4. Odbiorcami danych osobowych Uczestników mogą być m.in.:
a) podmioty zapewniające Administratorowi infrastrukturę informatyczną i sieciową,
b) inni podwykonawcy Administratora.
5. Uczestnicy mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W celu realizacji tych praw lub zasięgnięcia dalszych informacji na ich temat należy kontaktować się z Administratorem.
6. Uczestnicy mają prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznają, że przy przetwarzaniu ich danych osobowych doszło do naruszenia przepisów prawa.
7. Dane osobowe Uczestników nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

§ 12 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur (DOTYCZY TYLKO KONSUMENTÓW)

1. Uczestnicy i Kupujący będący konsumentami mają możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
2. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).

§ 13 Postanowienia końcowe

1. Z zastrzeżeniem pkt. 4 poniżej w sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy prawa polskiego.
2. Sądami właściwymi w zakresie wszelkich roszczeń wynikających z umowy zawartej z Organizatorem, a także w zakresie ewentualnych spraw dotyczących roszczeń z tytułu czynów niedozwolonych i bezpodstawnego wzbogacenia, które mogą powstać w związku z zawarciem, wykonaniem lub rozwiązaniem takiej umowy, są sądy polskie. Tak ustanowiona jurysdykcja sądów polskich ma charakter niewyłączny i nie narusza przepisów w przewidujących inne podstawy jurysdykcji, w szczególności nie pozbawia konsumentów albo Quasi-przedsiębiorców uprawnienia do wytaczania powództwa przed sądy inne niż wymienione powyżej.
3. Sądem właściwym miejscowo dla sporów wynikłych z umowy jest sąd właściwy dla siedziby Organizatora. Postanowienie to nie dotyczy konsumentów albo Quasi-przedsiębiorców.
4. Niniejszy Regulamin nie ogranicza żadnych praw konsumentów albo Quasi-przedsiębiorców do ochrony, które mogą im przysługiwać zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami w kraju ich zamieszkania.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie w każdym czasie z ważnych powodów. Takim powodami mogą być w szczególności konieczność dostosowania treści Regulaminu do aktualnych lub wchodzących w życie przepisów prawa, potrzeba dostosowania Regulaminu do zmieniających się warunków rynkowych lub zmiany w sposobie realizacji świadczeń przez Administratora. Zmiana treści § 10 i 11 Regulaminu nie stanowi zmiany Regulaminu. Umowy zawarte przed wprowadzeniem przez Organizatora zmian w Regulaminie, będę realizowane zgodnie z brzmieniem Regulaminu obowiązującym w chwili ich zawarcia chyba. że Kupujący wyrazi zgodę na stosowanie do zawartej z nimi umowy nowej wersji Regulaminu albo wprowadzenie zmian w Regulaminie wynika z konieczności jego dostosowania do bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa obowiązujących w chwili zawarcia umowy.
6. Treściami cyfrowymi przekazywanymi Kupującym i Uczestnikom będącym konsumentami są w szczególności:
a) wiadomość, o której mowa w § 2 pkt. 5 Regulaminu;
b) faktury VAT oraz faktury pro forma;
c) transmisja sygnału wideo i audio z Konferencji oraz Regulamin, o ile Kupujący lub Uczestnik zdecyduje się na jego pobranie. Nie istnieją żadne szczególne zagrożenia, o których mowa w art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług droga elektroniczną (t,j, Dz. U. z 2020 r, poz. 344 ze zm.). Organizator jednak uwagę, że świadczenie usług drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem po stronie Kupującego lub Uczestnika jako użytkownika Internetu. Ryzyko związane z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną polega w szczególności na zagrożeniu zainfekowania systemu informatycznego Kupującego lub Uczestnika oprogramowaniem mającym na celu np. szpiegowanie użytkowania, kradzież ważnych danych, spowodowanie braku możliwości uruchomienia systemu, spam, usuwanie danych itp. Funkcje i cel oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści usługi, wprowadzanych przez Organizatora do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Kupujący lub Uczestnik określone zostały w Polityce prywatności, zamieszczonej na stronie internetowej https://ekspertfitness.com/polityka-prywatnosci
7. Niezbędnym dla uzyskania dostępu dla treści cyfrowych wymienionych w pkt. 6 jest spełnienie warunków, o których mowa w § 4 pkt. 2 Regulaminu.
8. Treści cyfrowe wymienione w pkt. 6 nie są zabezpieczane przed wprowadzaniem zmian. Co do zasady treści te można odtworzyć i zapisać w innym formacie niż ten, w którym wysłał je Organizatora. W wyniku takiego działania treści cyfrowe mogą ulec zmianie, mogą zmienić się także ich właściwości, może także nastąpić utrata części informacji.
9. Regulamin jest dostępny pod linkiem www.rejestracja.euforya.pl/regulamin
10. Regulamin wchodzi w życie z dniem 20.04.2021 r.

loader